American Express

MindQ

SwitcH

בינשטוק - בן עזר

Capital Group

CE

מפעל הפיס

קבוצת חג'ג

אולסייל

תמי 4

Accel - Telcom

כספיט

Easy-Forex

שלמה Sixt
תוכנית המנויים - מפעל הפיס

תוכנית המנויים של מפעל הפיס מונה כמות עצומה של לקוחות. במסגת ההטבטת הניתנות לחברי התוכנית, הם זכאים להנחות הניתנות באתרים שונים. באמצעות תכנון מקיף ופרטני של חברת V.A.S.INT, שונה כרטיס המנוי מכרטיס פלסטיק רגיל לכזה הנושא פס מגנטי המזהה את הלקוח.

מערכת ניהול לקוחות אופיינה בקפדנות ומאפשרת למנהלי מפעל הפיס מעקב אחרי שימוש חברי תוכנית המנויים בהטבות הניתנות להם. יתרה מזו, למפעל הפיס ניתנה היכולת לבצע פרסונליזציה בהטבות כך שכל קבוצת לקוחות יכולה לקבל הטבות שונות בהתאם להרגלי הצריכה שלהם.

חברת V.A.S.INT איפיינה את המערכת, בצעה הליך של מכרז (RFP) ובחרה את הספק שייבצע את המערכת, השתתפה באופן פעיל בפיתוח המערכת וביישומה.


בניית אתרים בניית אתרים